பூமிக்கு கூடுதலாக இரண்டு நிலவுகள்! – ஆதாரத்துடன் நிரூபித்த விஞ்ஞானிகள்

அண்ட வெளியில் பூமியை போன்று பல்வேறு கோள்கள் இருப்பதும், அவற்றுக்கு துணை கோள்கள் இருப்பதும் நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்றுதான். அவற்றை கண்டறியும் உச்சபட்ச இலக்குடன் விஞ்ஞானிகள்

Read more