.

88th Birthday Celebration of K. Balachander- Event Stills

July 10, 2018, Chennai